B.G.8.5

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥

anta-kāle ca mām eva
smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ
yāti nāsty atra saṁśayaḥ

在生命的终点,谁离开躯体时只记着我,就能立即获得我的本性,这是无可置疑的。

要旨 :

这节诗突出强调了奎师那知觉的重要性。无论谁在奎师那知觉中离开躯体,必立即转升到至尊主的超然自然中。至尊主是纯粹中之最纯粹者。因此,任何恒常奎师那知觉者也是纯粹中之至纯者。“记着”一词十分重要。未在奉献服务中修习奎师那知觉的不洁灵魂不可能记得住奎师那。因此,必须从生命一开始就修习奎师那知觉。如果谁想在临终时获得成功,那么记住奎师那的程序就十分重要了。因此,要经常不停地唱颂玛哈・曼陀――哈瑞 奎师那,哈瑞 奎师那,奎师那 奎师那,哈瑞 哈瑞. 哈瑞 茹阿玛,哈瑞茹 阿玛,茹阿玛 茹阿玛,哈瑞 哈瑞。主柴坦尼亚告诫人们应当象树一样宽容。唱颂哈瑞・奎师那的人也许会碰到重重障碍。但无论如何,人应该予以容忍,继续持之以恒地唱颂:哈瑞 奎师那,哈瑞 奎师那,奎师那 奎师那,哈瑞 哈瑞. 哈瑞 茹阿玛,哈瑞茹 阿玛,茹阿玛 茹阿玛,哈瑞 哈瑞,到临终的时候必能得享奎师那知觉的全部益处。